ส่งผลงาน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ
0-2685-9000 ต่อ 9299 thaifsttcontest@gmail.com
มูลนิธิสภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)
0-2552-5200 http://www.thaifstt.org

© COPYRIGHT 2017 G-ABLE CO., LTD.